🚑നിലമ്പുർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് [07/08/2023 തിങ്കൾ] ഒ.പി യിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർ മാരുടെ വിവരങ്ങൾ🩺ക്യാഷ്വാലിറ്റി = ✅

🩺ജനറൽ = ✅️

🩺മെഡിസിൻ = ✅

🩺ശിശു രോഗം = ✅

🩺പ്രസവം = ✅️

🩺അസ്ഥി രോഗം = ✅️

🩺ത്വക്ക് രോഗം = ✅

🩺നേത്ര രോഗം = ✅

🩺നെഞ്ചു രോഗം =[Medicine op]

🩺ഇ.എൻ.ടി = OT 

🩺ദന്ത രോഗം = ✅

🩺പാലിയേറ്റീവ് = ✅

🩺വിമുക്തി = ✅️

🩺അനസ്തേഷ്യ = ✅

🩺സർജറി = OT

Post a Comment

Previous Post Next Post