🏥കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്ന് 19/08/2023ലെ ഒ പി. വിവരങ്ങൾ🩺ജനറൽ ഒ പി


🩺ദന്തരോഗ വിഭാഗം


🩺ശിശുരോഗ വിഭാഗം


🩺 ഇ എൻ ടി വിഭാഗം

🕣ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ,അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ 04936206226

സായാഹ്ന ഒ പി 1 (ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 03 മണിമുതൽ 07: 30വരെ) (സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല).


Post a Comment

Previous Post Next Post