കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്ന് 14/10/2023 ലെ ഓ. പി. വിവരങ്ങൾ🩺 *ജനറൽ ഒപി*

🩺 *ദന്ത രോഗ വിഭാഗം* 

 🩺 *സർജറി വിഭാഗം*

🩺 *ഇ. എൻ. ടി വിഭാഗം*

*ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ* ,അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ 04936206226

*സായാഹ്ന ഒപി* (03 മണി മുതൽ 07.30 മണിവരെ മാത്രം )

(സായാഹ്ന ഒപിയിൽ സ്പെഷാലിറ്റി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല )


Post a Comment

Previous Post Next Post