കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ നാളെ 17/10/2023 ലെ ഒ പി. വിവരങ്ങൾ🩺 *ജനറൽ ഒപി*

🩺 *ശിശു രോഗ വിഭാഗം*

 🩺 *ദന്ത രോഗ വിഭാഗം*

 🩺 *സർജറി വിഭാഗം*

 🩺 *ത്വക് രോഗ വിഭാഗം*

ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ,അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ 04936 20 6226

*സായാഹ്ന ഒപി* (03 മണി മുതൽ 07.30 മണിവരെ മാത്രം )

(സായാഹ്ന ഒപിയിൽ സ്പെഷാലിറ്റി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല )


Post a Comment

Previous Post Next Post