കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ നാളെ 21/10/2023 ലെ ഒ പി. വിവരങ്ങൾ
*✍️ജനറൽ ഒപി*

*✍️ശിശു രോഗ വിഭാഗം*

*✍️ദന്ത രോഗ വിഭാഗം*

*✍️ഇ എൻ ടി വിഭാഗം*

*✍️നേത്രരോഗ വിഭാഗം*

*ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ,അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ  04936206226*

*സായാഹ്ന ഒപി* (03 മണി മുതൽ 07.30 മണിവരെ മാത്രം )

(സായാഹ്ന ഒപിയിൽ സ്പെഷാലിറ്റി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല )


Post a Comment

Previous Post Next Post