മൂന്നിയൂർ മുട്ടിയറയിൽ ഓട്ടോ വയലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്

 


 തലപ്പാറ ചെമ്മാട് റോഡിൽ. മുട്ടിയറ. ഓട്ടോ വയലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്.! പരിക്ക് പറ്റിയ വ്യക്തി യെ തിരുരങ്ങാടി താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രേവേശിപ്പിച്ചു

Post a Comment

Previous Post Next Post