🏥 തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി OP (21/10/2023- ശനി ) ലഭ്യമായ ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾ

 


*🩸ജനറല്‍ ഒ.പി*                

ഉണ്ട് ✅


*🩸മെഡിസിൻ വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅ 50ടോക്കൺ 


*🩸 ശിശുരോഗ വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅


*🩸 എല്ല് രോഗ വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅

 

*🩸മനോരോഗ വിഭാഗം* ഇല്ല ❌


*🩸 ചർമ്മ രോഗ വിഭാഗം* ഇല്ല ❌

   

*🩸ഇ.എന്‍.ടി വിഭാഗം*

ഇല്ല ❌

   

*🩸നേത്ര രോഗ വിഭാഗം* ഇല്ല ❌


*🩸സർജറി വിഭാഗം* ഇല്ല ❌


*🩸ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ*

ഇല്ല ❌


*🩸ദന്തരോഗ വിഭാഗം* 

ഉണ്ട് ✅ 


*🩸സ്ത്രീ രോഗ വിഭാഗം* ഉണ്ട് ✅


*🩸ക്യാൻസർ പാലിയേറ്റീവ് OP*

ഉണ്ട് ✅


*🩸ശ്വാസകോശ അലർജി വിഭാഗം* ഇല്ല ❌


*ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി* ഇല്ല ❌


*OP രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ*


Post a Comment

Previous Post Next Post