🏥 തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി OP (25/11/2023- ശനി ) ലഭ്യമായ ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾ *🩸ജനറല്‍ ഒ.പി*                

ഉണ്ട് ✅

*🩸മെഡിസിൻ വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅

*🩸 ശിശുരോഗ വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅

*🩸 എല്ല് രോഗ വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅

*🩸മനോരോഗ വിഭാഗം*

ഇല്ല ❌

*🩸 ചർമ്മ രോഗ വിഭാഗം*

ഇല്ല ❌

*🩸ഇ.എന്‍.ടി വിഭാഗം*

ഇല്ല ❌

*🩸നേത്ര രോഗ വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅ 

*🩸സർജറി വിഭാഗം*

 ഇല്ല ❌

*🩸ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ*

ഇല്ല ❌

*🩸ദന്തരോഗ വിഭാഗം* 

ഉണ്ട് ✅ 

*🩸സ്ത്രീ രോഗ വിഭാഗം*

ഉണ്ട് ✅

*🩸ക്യാൻസർ പാലിയേറ്റീവ്*

❗ 

*🩸ശ്വാസകോശ അലർജി വിഭാഗം*

ഇല്ല ❌

*🩸ഗ്യാസ്ട്രോ വിഭാഗം*

ഇല്ല ❌

*OP രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ*

Post a Comment

Previous Post Next Post