കോട്ടക്കലിൽ ലോറി സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച് അപകടം :സ്‌കൂട്ടർ യാത്രക്കാരിയുടെ കാലിലൂടെ ലോറി കയറി ഇറങ്ങികോട്ടക്കൽ താഴെ കോട്ടക്കലിൽ സ്‌കൂട്ടർ യാത്രക്കാരിയുടെ കാലിലൂടെ ലോറി കയറി ഇറങ്ങി.. അല്പ സമയം മുൻപാണ് താഴെ കോട്ടക്കലിൽ സ്‌കൂട്ടറിന് മുകളിലൂടെ ലോറി കയറി ഉറങ്ങിയത്..

 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാവുന്നു.


 

Post a Comment

Previous Post Next Post