മരണപ്പെട്ട ആളുടെ ബന്ധുക്കളെ തേടുന്നു ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി ബാംഗ്ലൂരിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. തലശ്ശേരി സ്വദേശിയാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.  എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിച്ചാൽ ബാംഗ്ലൂർ കെഎംസിസിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക

KMCC BENGALURU👇

94482 27009  9964889888

Posting date.....

10.03.2024

08:36 pm

Post a Comment

Previous Post Next Post