തിരൂരിൽ ബൈക്കും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവിന് പരിക്ക്മലപ്പുറം തിരൂർ: ബൈക്കും ലോറിയും

കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവിന് പരിക്ക്. ഇന്ന്

രാവിലെ 7.10 ഓടെ

ആലത്തിയൂരിയാണ് അപകടം.

അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ബൈക്ക്

യാത്രക്കാരനായ യുവാവിനെ

ഓടികൂടിയ നാട്ടുകാർ

ആശുപത്രിയിലേക്ക്

കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്.

കൂടുതൽ വിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

Post a Comment

Previous Post Next Post