താനൂരിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിന്റെ പിറകിൽ ബസ് ഇടിച്ച് അപകടംമലപ്പുറം താനൂരിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിന്റെ പിറകിൽ ബസ് ഇടിച്ചു. ആളുകൾക്ക് നിസ്സാര പരിക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായി വരുന്നു 

Post a Comment

Previous Post Next Post