🚑നിലമ്പുർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് [26/07/2023 ബുധൻ ]ഒ.പി യിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർ മാരുടെ വിവരങ്ങൾ👇

 


🩺ക്യാഷ്വാലിറ്റി = ✅

🩺ജനറൽ = ✅

🩺മെഡിസിൻ = ✅

🩺ശിശു രോഗം = ✅

🩺പ്രസവം = ✅

🩺അസ്ഥി രോഗം =OT

🩺ത്വക്ക് രോഗം = ✅

🩺നേത്ര രോഗം = ✅

🩺നെഞ്ചു രോഗം =

[Medicine] ഓപി

🩺ഇ.എൻ.ടി =✅

🩺ദന്ത രോഗം = ✅

🩺പാലിയേറ്റീവ് =✅

🩺വിമുക്തി = ✅

🩺അനസ്തേഷ്യ = ✅

🩺സർജറി = OTPost a Comment

Previous Post Next Post