തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഇന്നത്തെ (26-07-2023) ഒ പി

*🩸ജനറല്‍ ഒ.പി* ഉണ്ട്✅

*🩸എല്ല് വിഭാഗം -* ഉണ്ട്✅

*🩸ദന്ത വിഭാഗം -* ഉണ്ട്✅

*🩸കണ്ണ് വിഭാഗം -* OT

*🩸ഇ.എന്‍.ടി വിഭാഗം* ഇല്ല ❌

*🩸കുട്ടികളളുടെ ഒ.പി -* ഉണ്ട്✅


*🩸സര്ജറി ഒ.പി -* ഇല്ല ❌

*🩸മനസിക രോഗം -* ഉണ്ട്✅

*🩸ജന. മെഡിസിന്‍ -* ഉണ്ട്✅

*🩸ത്വാക്ക് രോഗം -* WARD DUTY             

*🩸സ്ത്രീ രോഗം -* ഇല്ല ❌

*🩸പാലിയേറ്റീവ് ഒ.പി -* ഇല്ല ❌

*⏰ ഒ.പി സമയം :*
രാവിലെ 8 മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് 1 വരെ.

*⏰ സായാഹ്ന ഒ.പി സമയം :*

ഉച്ചക്ക് 1 മുതല്‍ സായാഹ്നം 6 വരെ.

സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക : 0494 2460372


Post a Comment

Previous Post Next Post