🚑നിലമ്പുർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് [03/08/2023 വ്യാഴം ]ഒ.പി യിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർ മാരുടെ വിവരങ്ങൾ🩺ക്യാഷ്വാലിറ്റി = ✅


🩺ജനറൽ = ✅


🩺മെഡിസിൻ = ✅


🩺ശിശു രോഗം = ✅


🩺പ്രസവം = OT 


🩺അസ്ഥി രോഗം =✅️


🩺നേത്ര രോഗം = OT


🩺നെഞ്ചു രോഗം =

[Medicine] ഓപി


🩺ഇ.എൻ.ടി =✅


🩺ദന്ത രോഗം = ✅


🩺വിമുക്തി = ✅Post a Comment

Previous Post Next Post