സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി നാളെ (27/09/2023) ലെ ഒപി വിവരങ്ങൾ0️⃣1️⃣ 🩺ശിശുരോഗ വിഭാഗം


0️⃣8️⃣🩺 എൻ സി ഡി വിഭാഗം 


0️⃣9️⃣ 🩺 ത്വക്ക് രോഗ വിഭാഗം 


1️⃣0️⃣ 🩺 ജനറൽ ഒ പി


1️⃣2️⃣🩺 ദന്ത രോഗ വിഭാഗം


1️⃣4️⃣ 🩺 ശ്വാസ കോശ വിഭാഗം 


1️⃣6️⃣ 🩺ഓർത്തോ വിഭാഗം


*ഒ പി സമയം; 8. 00 മണി മുതൽ 1 വരെ (ഞായർ 12 മണി വരെ മാത്രം)*


☎️ *കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്* *വിളിക്കുക:04936221200*

Post a Comment

Previous Post Next Post