നിയന്ത്രണം വിട്ടക്കാർ മരത്തിലിടിച്ച് അപകടം. വാക്കടപ്പുറംസ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു

 


 പാലക്കാട് കൽമണ്ഡപത്ത്   കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മരത്തിൽ ഇടിച്ച് ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു.

വാക്കടപ്പുറം  എളമ്പുലാശ്ശേരി ഇ കെ നാസർ  ആണ് മരണപ്പെട്ടത്   മരണപ്പെട്ടത്

 സഹോദരൻ  EK. സുലൈമാന്

Post a Comment

Previous Post Next Post