പുഴമുടിയിൽ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് തഴ്ച്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം

 വയനാട് പുഴമുടി വളവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ തഴ്ച്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം. ആളപായം ഇല്ല 

Post a Comment

Previous Post Next Post