മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടൂർ അറവങ്കര കാരാട്ടുപടി രണ്ട് ബൈക്കും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു അപകടംമലപ്പുറം പൂക്കോട്ടൂർ അറവങ്കര കാരാട്ടുപടി 

 രണ്ട് ബൈക്കും ലോറിയും ഉണ്ടായ അപകടം 

 കൂടുതൽ വിവരം അറിവായിട്ടില്ല

Post a Comment

Previous Post Next Post