നിലമ്പുർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നാളെ [26/10/2023 വ്യാഴം ] ഒ.പി യിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർ മാരുടെ വിവരങ്ങൾ *🩺ക്യാഷ്വാലിറ്റി = ✅*

*🩺ജനറൽ ഒ.പി = ✅*

*🩺മെഡിസിൻ = ✅*

*🩺ശിശുരോഗം = ✅*

*🩺ദന്ത രോഗം = ✅*

*🩺അസ്ഥി രോഗം = ✅*

*🩺ത്വക്ക് രോഗം = OT*

*🩺പ്രസവം = ❌*

*🩺നേത്ര രോഗം = ❌*

*🩺ശ്വാസകോശ രോഗം =**[MEDICINE OP]*

*🩺ഇ.എൻ.ടി = ✅*

*🩺പാലിയേറ്റീവ് = ✅ *

*🩺വിമുക്തി = ✅*

*🩺അനസ്തേഷ്യ = ✅*

*🩺സർജറി = OT*

*🩺രക്ത ബാങ്ക് = ✅*

*🩺ഫിസിയോ തെറാപ്പി ✅*

*🩺സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്* *[HEPATITIS]*

സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം 04931220351

Post a Comment

Previous Post Next Post