🏥കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കൽപ്പറ്റ ഇന്ന് 28/10/2023 ശനി ഓ പി. വിവരങ്ങൾ🩺 *ജനറൽ ഒപി*


🩺 *ശിശു രോഗ വിഭാഗം*


🩺 *ദന്ത രോഗ വിഭാഗം*


🩺 *ഇ എൻ ടി വിഭാഗം*

ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ,അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ 04936206226

സായാഹ്ന ഒപി (03 മണി മുതൽ 07.30 മണിവരെ മാത്രം )


(സായാഹ്ന ഒപിയിൽ സ്പെഷാലിറ്റി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല )Post a Comment

Previous Post Next Post