കിഴിശ്ശേരി തൃപ്പനച്ചി പള്ളിദർസിൽ വിദ്യാർഥി ഷോക്കേറ്റ് മരണപ്പെട്ടു
 മലപ്പുറം കിഴിശ്ശേരി തൃപ്പനച്ചി വലിയുള്ളാഹി പാലക്കാട് ഉസ്താദിന്റെ പള്ളിദർസിൽ പഠിക്കുന്ന  വിദ്യാർഥി  സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് മരണപ്പെട്ടു. ഒളമതിൽചാമക്കണ്ടിയിൽ താമസിക്കുന്ന എം.സി.അബ്ദുൽ ജലീലിൻ്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് സിജാൽ ആണ് മരണപ്പെട്ടത്

മറ്റ് വിവരങ്ങൾ അറിവായി വരുന്നു 

Post a Comment

Previous Post Next Post