എറണാകുളം പിറവം കളമ്പൂരിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ പുരുഷന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിഎറണാകുളം പിറവം കളമ്പൂരിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ പുരുഷന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മൃതദേഹത്തിന് 20 ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

Post a Comment

Previous Post Next Post