🏥 തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി OP (23/10/2023- തിങ്കൾ ) ലഭ്യമായ ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾ


🩸ജനറല്‍ ഒ.പി         ഉണ്ട് ✅

🩸മെഡിസിൻ വിഭാഗം    ഇല്ല ❌

🩸 ശിശുരോഗ വിഭാഗം  ഉണ്ട് ✅ 80ടോക്കൺ 

🩸 എല്ല് രോഗ വിഭാഗം  ഉണ്ട് ✅

🩸മനോരോഗ വിഭാഗം  ഉണ്ട് ✅

🩸 ചർമ്മ രോഗ വിഭാഗം ഇല്ല ❌

🩸ഇ.എന്‍.ടി വിഭാഗം  ഇല്ല ❌ 

🩸നേത്ര രോഗ വിഭാഗം ഇല്ല ❌

🩸സർജറി വിഭാഗം  ഇല്ല ❌

🩸ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ  ഇല്ല ❌

🩸ദന്തരോഗ വിഭാഗം   ഇല്ല ❌

🩸സ്ത്രീ രോഗ വിഭാഗം  ഉണ്ട് ✅

🩸ക്യാൻസർ പാലിയേറ്റീവ്   ഉണ്ട് ✅

🩸ശ്വാസകോശ അലർജി വിഭാഗം  ഇല്ല ❌

ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി ഇല്ല ❌

OP രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ


Post a Comment

Previous Post Next Post