🏥 തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി OP (24/10/2023- ചൊവ്വ ) ലഭ്യമായ ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾ🩸ജനറല്‍ ഒ.പി ഉണ്ട് ✅

🩸മെഡിസിൻ വിഭാഗം ഇല്ല ❌

🩸 ശിശുരോഗ വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅ 80ടോക്കൺ 

🩸 എല്ല് രോഗ വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅

🩸മനോരോഗ വിഭാഗം  ഇല്ല ❌

🩸 ചർമ്മ രോഗ വിഭാഗം ഇല്ല ❌

🩸ഇ.എന്‍.ടി വിഭാഗം ഇല്ല ❌ 

🩸നേത്ര രോഗ വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅

🩸സർജറി വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅

🩸ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ഇല്ല ❌

🩸ദന്തരോഗ വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅

🩸സ്ത്രീ രോഗ വിഭാഗം ഇല്ല ❌

🩸ക്യാൻസർ പാലിയേറ്റീവ് ഇല്ല ❌

🩸ശ്വാസകോശ അലർജി വിഭാഗം ഇല്ല ❌

ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി ഇല്ല ❌


OP രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെPost a Comment

Previous Post Next Post