🏥 തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി OP (26/10/2023- വ്യാഴം ) ലഭ്യമായ ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾ🩸ജനറല്‍ ഒ.പി ഉണ്ട് ✅

🩸മെഡിസിൻ വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅  

🩸 ശിശുരോഗ വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅  

🩸 എല്ല് രോഗ വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅

🩸മനോരോഗ വിഭാഗം  ഉണ്ട് ✅

🩸 ചർമ്മ രോഗ വിഭാഗം ഇല്ല ❌

🩸ഇ.എന്‍.ടി വിഭാഗം ഇല്ല ❌

🩸നേത്ര രോഗ വിഭാഗം 

🩸സർജറി വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅

🩸ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ഇല്ല ❌

🩸ദന്തരോഗ വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅

🩸സ്ത്രീ രോഗ വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅

🩸ക്യാൻസർ പാലിയേറ്റീവ് ഉണ്ട് ✅

🩸ശ്വാസകോശ അലർജി വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅

ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി ഇല്ല ❌

OP രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ

Post a Comment

Previous Post Next Post