🏥 തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി OP (28/10/2023-ശനി ) ലഭ്യമായ ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾ


 🩸ജനറല്‍ ഒ.പി ഉണ്ട് ✅

🩸മെഡിസിൻ വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅  

🩸 ശിശുരോഗ വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅  

🩸 എല്ല് രോഗ വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅

🩸മനോരോഗ വിഭാഗം ഉണ്ട് ❌

🩸 ചർമ്മ രോഗ വിഭാഗം ഉണ്ട് ❌

🩸ഇ.എന്‍.ടി വിഭാഗം ഉണ്ട് ❌

🩸നേത്ര രോഗ വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅

🩸സർജറി വിഭാഗം ഇല്ല ❌

🩸ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ❌

🩸ദന്തരോഗ വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅

🩸സ്ത്രീ രോഗ വിഭാഗം ഉണ്ട് ✅

🩸ക്യാൻസർ പാലിയേറ്റീവ് ഉണ്ട് ✅

🩸ശ്വാസകോശ അലർജി വിഭാഗം ഉണ്ട് ❌

ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി ഇല്ല ❌

OP രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ

Post a Comment

Previous Post Next Post