കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ 28/11/2023 ചൊവ്വ ഒ പി. വിവരങ്ങൾ.🩺 *ജനറൽ ഒപി*

🩺 *ശിശുരോഗവിഭാഗം* 

🩺 *ദന്ത രോഗ വിഭാഗം*

🩺 *സർജറി വിഭാഗം*

🩺 *ത്വക് രോഗ വിഭാഗം*

ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ,അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ 04936 20 6226

*സായാഹ്ന ഒപി* (03 മണി മുതൽ 07.30 മണിവരെ മാത്രം )

*(സായാഹ്ന ഒപിയിൽ സ്പെഷാലിറ്റിഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല)*

 

Post a Comment

Previous Post Next Post