കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ 29/11/2023 ഒ പി. വിവരങ്ങൾ


*🩺 ജനറൽ ഒപി*

*🩺 ശിശുരോഗ വിഭാഗം*

*🩺 ദന്ത രോഗ വിഭാഗം*

*🩺 ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം*

*🩺 ത്വക് രോഗ വിഭാഗം*

*🩺 അസ്ഥി രോഗ വിഭാഗം*

*🩺 ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗം*

*🩺 മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗം*

ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ,അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ 04936 20 6226

*സായാഹ്ന ഒപി* (03 മണി മുതൽ 07.30 മണിവരെ മാത്രം )

(സായാഹ്ന ഒപിയിൽ സ്പെഷാലിറ്റി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല )


Post a Comment

Previous Post Next Post