കാണ്മാനില്ലമലപ്പുറം  കാട്ടുമുണ്ട തണ്ണിക്കുളം മദ്രസയുടെ തായത്ത് താമസിക്കുന്ന സമീർ വി ട്ടി, (ഗുഡ്സ് ) ജലീൽ vp (ബാപ്പു ) എന്ന വരുടെ രണ്ട് മക്കളെ ഇന്ന് 03/12/2023  രാവിലെ 11 മാണി മുതൽ കാണ്മാനില്ല, കണ്ട് കിട്ടുന്നവർ താഴെ  കാണുന്ന നമ്പറിൽ അറിയിക്കുക 

നമ്പർ  സമീർ 97448 13261

ജലീൽ 99462 25671


Post a Comment

Previous Post Next Post