വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് (മാനന്തവാടി) നാളെ 26/02/2024. തിങ്കൾ ഒ പി വിവരങ്ങൾ 👇 

*Medicine*. ✅

*Surgery*. ✅           

*Gynecology*. ✅

*Pulmonology* ✅

*Psychiatry*. ✅

*Paediatric*. ✅

*Cardiology*. ❌

ENT ✅

*Oph thalmology* ✅       

*PMR*. ✅

*Orthopedic* ❌

*Dermatology* ✅

*Dental* ✅

*വയനാട് ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇ-ഹെൽത്ത് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചതിനാൽ ഒപി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ UHID കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്.*

 *UHID കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർ ആധാർ കാർഡും മൊബൈൽ ഫോണുമായി വന്നു ഒപി കൗണ്ടരിൽ നിന്നും UHID കാർഡ് നിർബന്ധമായും എടുക്കേണ്ടതാണ്*

  *ജനറൽ- ഒപി രാവി ലെ 8: മുതൽ വൈകിട്ട് 7:30 വരെ*

ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7 എമർജൻസി ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പർ വയനാട് 8606295100

 NB :മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയം.. ഒപി ലിസ്റ്റിലെ മാറ്റങ്ങൾ അറിയാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.....

Post a Comment

Previous Post Next Post