വീട് വൃത്തിയാക്കുന്ന തുണിയിൽ കാലു തുടക്കുന്നിടെ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ടുകണ്ണൂർ  അഴീക്കൽ : ഇന്നലെ രാത്രി  വൃത്തിയാക്കുന്ന തുണിയെടുത്തു കാലു തുടക്കുന്നിടെ തുണിയിൽ അകപ്പെട്ട പാമ്പ് കടിക്കുകയിരുന്ന അഴീക്കൽ ബസാർ റേഷൻ കടക്കു സമീപം താമസിക്കുന്ന മത്സ്യ ഡ്രൈവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫക്രുദ്ധീന്റെ ഭാര്യ പാറാക്കാട്ട് നസീമായേ (50)മരണപ്പെട്ടു


 പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടു പോയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആയില്ല


മക്കൾ ഫാനാസ്, ഫസീർ,

Post a Comment

Previous Post Next Post