പൂക്കോട്ടുംപാടം പാറക്കപാടത്തു യുവാവിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പൂക്കോട്ടുംപാടം പാറക്കപാടത്തു യുവാവിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി  ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ കാണാതായ  പുത്തൻ വീട്ടിൽ ജയപ്രകാശ് 37   വയസ്സ് എന്ന യുവാവിനെ യാണ്  പണി നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പൂക്കോട്ടുംപാടംപോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു 

Post a Comment

Previous Post Next Post