മുട്ടം -മൂലമറ്റം റൂട്ടിൽ കോളപ്രയ്ക്ക് സമീപം അരി ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടം

 


ഇടുക്കി : മുട്ടം -മൂലമറ്റം റൂട്ടിൽ കോളപ്രയ്ക്ക് സമീപം അരി ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടം

Post a Comment

Previous Post Next Post