ഇടുക്കി അടിമാലിക്ക് സമീപം കൂമ്പാൻപാറയിൽ വാഹനാപകടം കാർയാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക്

 


ഇടുക്കി അടിമാലിക്ക് സമീപം കൂമ്പാൻപാറയിൽ  നടന്ന അപകടത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക് 

    പരിക്കേറ്റ വരെ അടിമാലി താലൂക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായി വരുന്നു 

Post a Comment

Previous Post Next Post