🏥 തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി OP ( 04/03/2024 തിങ്കൾ ) ലഭ്യമായ ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾ *🩸ജനറല്‍ ഒ.പി* ഉണ്ട് ✅

*🩸മെഡിസിൻ വിഭാഗം* 50 ടോക്കൺ ✅

*🩸എല്ല് രോഗ വിഭാഗം* ഉണ്ട് ✅

  *🩸ശിശു രോഗ വിഭാഗം* ഉണ്ട് ✅

*🩸മനോരോഗ വിഭാഗം* ഇല്ല ❌

*🩸 ചർമ്മ രോഗ വിഭാഗം* ഇല്ല ❌

*🩸ഇ.എന്‍.ടി വിഭാഗം* ഇല്ല ❌

*🩸നേത്ര രോഗ വിഭാഗം* ഇല്ല ❌

*🩸സർജറി വിഭാഗം* ഇല്ല ❌

*🩸ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ* ഉണ്ട് ✅

*🩸ദന്തരോഗ വിഭാഗം* ഉണ്ട് ✅

*🩸സ്ത്രീ രോഗ വിഭാഗം* ഉണ്ട് ✅

*🩸ക്യാൻസർ പാലിയേറ്റീവ്* 40 ടോക്കൺ ✅

*🩸ശ്വാസകോശ അലർജി വിഭാഗം* ഉണ്ട് ✅

*🩸ഉദരണ കരൾ രോഗ വിഭാഗം* ഇല്ല ❌

*OP രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ*Post a Comment

Previous Post Next Post