കാറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം വേങ്ങര:  കുന്നുംപുറം തൊട്ടശേരി അറക്കൽ കാറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. പരിക്കേറ്റ വരെ കുന്നുംപുറം സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായി വരുന്നു

Post a Comment

Previous Post Next Post