കൊണ്ടോട്ടി കിഴിശ്ശേരിയിൽ ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടം


                                                                                                                                         കൊണ്ടോട്ടി:കിഴിശ്ശേരി കടുങ്ങല്ലൂരിൽ വാഹനാപകടം. അറ്റകുറ്റ പണികൾക്കായി റോഡ് സൈഡിൽ വെച്ചിരുന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ കയറി ലോറി മറിഞ്ഞു. റോഡ് സൈഡിൽ ആയാണ് ലോറി മറിഞ്ഞത്. ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചു.Post a Comment

Previous Post Next Post