ഇന്നലെ രാത്രിയിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിൽ വീടിന് മുകളിലേക്ക് മരം വീണ് വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു.മലപ്പുറം വള്ളിക്കുന്നിൽ

ശക്തമായ മഴയിൽ വീടിന്

മുകളിലേക്ക് മരം വീണ് വീടിന്റെ

മേൽക്കൂര തകർന്നു.

അരിയല്ലൂർ

എംവിഎച്ച്എസ്എസ് സ്കൂളിന്

സമീപം താമസിക്കുന്ന രാജൻ

മൂച്ചിക്കലിന്റെ വീടിന്

മുകളിലേക്കാണ് മരം വീണത്.

അപകടത്തിൽ ആർക്കും

പരിക്കില്ല.ഇന്നലെ രാത്രിയിലുണ്ടായ

ശക്തമായ മഴയിലാണ്

അപകടം സംഭവിച്ചത്.

Post a Comment

Previous Post Next Post