വടകര പുറങ്കര കടപ്പുറത്ത് തിരയിൽ പ്പെട്ട് യുവാവിനെ കാണാതായി. കോഴിക്കോട്  വടകര : പുറങ്കര കടപ്പുറത്ത് തിരയിൽ പ്പെട്ട്

യുവാവിനെ കാണാതായി. വലിയകത്ത്

ഫൈസലിന്റെ മകൻ ഫൈജാസിനെയാണ്

കാണാതായത്. കോസ്റ്റൽ പൊലീസും

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തിരച്ചിൽ

നടത്തുകയാണ്. 22 വയസുകാരനാണ്

തിരയിൽപ്പെട്ട് കാണാതായ ഫൈജാസ്.

Post a Comment

Previous Post Next Post