തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ (02-08-2023) ഒ പി യിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ👇*🩸ജനറല്‍ ഒ.പി* ഉണ്ട്✅


*🩸എല്ല് വിഭാഗം -* ഉണ്ട്✅


*🩸ദന്ത വിഭാഗം -* ഉണ്ട്✅


*🩸കണ്ണ് വിഭാഗം -* ഇല്ല ❌️


*🩸ഇ.എന്‍.ടി വിഭാഗം* ഉണ്ട്✅


*🩸കുട്ടികളളുടെ ഒ.പി -* ഉണ്ട്✅️


*🩸സര്ജറി ഒ.പി -* ഇല്ല ❌️


*🩸മനസിക രോഗം -*ഇല്ല ❌️


*🩸ജന. മെഡിസിന്‍ -* ഉണ്ട്✅


*🩸ത്വാക്ക് രോഗം -* ഇല്ല ❌️        


*🩸സ്ത്രീ രോഗം -* OT 


*🩸പാലിയേറ്റീവ് ഒ.പി -* ഇല്ല ❌


*⏰ ഒ.പി സമയം 👇:*


രാവിലെ 8 മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് 1 വരെ.


*⏰ സായാഹ്ന ഒ.പി സമയം👇 :*


ഉച്ചക്ക് 1 മുതല്‍ സായാഹ്നം 6 വരെ.


സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക : 0494 2460372


ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7


എമർജൻസി ഹെല്പ് ലൈൻ 9526222277 

Post a Comment

Previous Post Next Post