പുല്ലൂപ്പിക്കടവ് പുഴയിൽ ഒഴുക്കിൽ പെട്ട് ഒരാളെ കാണാതായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു കണ്ണൂർ  പാപ്പിനിശ്ശേരി   കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് പുല്ലൂപ്പിക്കടവ് പുഴയിൽ ഒരാളെ കാണാതായി . അത്തയാക്കുന്ന് സ്വദേശിയായ സലീം ന്റെ മകൻ സനൂഫിനെ ആണ് കാണാതായത്


കൂടുതൽ വിവരം അറിവായി വരുന്നു updating...
Post a Comment

Previous Post Next Post