സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ (06/09/2023) ഒപി വിവരങ്ങൾ


 0️⃣1️⃣ 🩺 ശിശുരോഗ വിഭാഗം


0️⃣7️⃣🩺സർജറി വിഭാഗം


0️⃣8️⃣ 🩺 എൻ സി ഡി വിഭാഗം 


0️⃣9️⃣ 🩺 ത്വക്ക് രോഗ വിഭാഗം 


1️⃣0️⃣ 🩺 ജനറൽ ഒ പി


1️⃣4️⃣🩺 ശ്വാസ കോശ വിഭാഗം 


ഫിസിയോ തെറാപ്പി

( ഒന്നു മുതൽ 18 വയസ്സുവരെ മാത്രം)


*ഒ പി സമയം; 8. 00 മണി മുതൽ 1 വരെ (ഞായർ 12 മണി വരെ മാത്രം)*


☎️ *കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്* *വിളിക്കുക:04936 221 200*


 

Post a Comment

Previous Post Next Post