സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഇന്ന് (19/09/2023) ലെ ഒപി വിവരങ്ങൾ
0️⃣1️⃣ 🩺 ശിശുരോഗ വിഭാഗം


0️⃣4️⃣ 🩺പാലിയേറ്റീവ് വിഭാഗം


0️⃣5️⃣🩺 നേത്ര രോഗ വിഭാഗം  


0️⃣8️⃣🩺 എൻ സി ഡി വിഭാഗം 


0️⃣9️⃣ 🩺 ത്വക്ക് രോഗ വിഭാഗം 


1️⃣0️⃣ 🩺 ജനറൽ ഒ പി


1️⃣3️⃣ 🩺ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം


*ഒ പി സമയം; 8. 00 മണി മുതൽ 1 വരെ (ഞായർ 12 മണി വരെ മാത്രം)*


☎️ *കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്* *വിളിക്കുക:04936 221 200*Post a Comment

Previous Post Next Post