സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി നാളെ (03/10/2023) ലെ ഒപി വിവരങ്ങൾ0️⃣3️⃣ 🩺 ഇ എൻ ടി വിഭാഗം


0️⃣4️⃣ 🩺പാലിയേറ്റീവ് വിഭാഗം 


0️⃣8️⃣ 🩺എൻ സി ഡി വിഭാഗം 


1️⃣0️⃣ 🩺 ജനറൽ ഒ പി


1️⃣3️⃣ 🩺ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം


*ഒ പി സമയം; 8. 00 മണി മുതൽ 1 വരെ (ഞായർ 12 മണി വരെ മാത്രം)*


*കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്* *വിളിക്കുക:04936221200*


Post a Comment

Previous Post Next Post