നിലമ്പുർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നാളെ [05/10/2023 വ്യാഴം ] ഒ.പി യിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർ മാരുടെ വിവരങ്ങൾ*🩺ക്യാഷ്വാലിറ്റി = ✅*


*🩺ജനറൽ ഒ.പി = ✅*


*🩺മെഡിസിൻ = ✅*


*🩺ശിശുരോഗം = ✅*


*🩺ദന്ത രോഗം = ✅*


*🩺അസ്ഥി രോഗം = ✅*


*🩺ത്വക്ക് രോഗം = ❌*


*🩺പ്രസവം = OT*


*🩺നേത്ര രോഗം = OT*


*🩺ശ്വാസകോശ രോഗം =**[MEDICINE OP]*


*🩺ഇ.എൻ.ടി = ✅*


*🩺പാലിയേറ്റീവ് = ❌*


*🩺വിമുക്തി = ✅*


*🩺അനസ്തേഷ്യ = ✅*


*🩺സർജറി = ✅*


*🩺രക്ത ബാങ്ക് = ✅*


*🩺ഫിസിയോ തെറാപ്പി ✅*


*🩺സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്* *[NCD]*


സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം 04931220351


Post a Comment

Previous Post Next Post