സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി നാളെ (26/10/2023) ഒപി വിവരങ്ങൾ0️⃣1️⃣ 🩺 ശിശുരോഗ വിഭാഗം

0️⃣8️⃣ 🩺 എൻ സി ഡി വിഭാഗം 

1️⃣0️⃣ 🩺 ജനറൽ ഒ പി

*ഒ പി സമയം; 8. 00 മണി മുതൽ 1 വരെ (ഞായർ 12 മണി വരെ മാത്രം)*

☎️ *കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്* *വിളിക്കുക:04936221200*


Post a Comment

Previous Post Next Post