തൂക്കുപാലത്തിൽ നിന്നും ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സ്ത്രീയുടെ ബന്ധുക്കളെ തേടുന്നു

  


ഇന്ന് 09/07/2024 രാവിലെ 8. 30ന് പുനലൂർ തൂക്കുപാലത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വനിതയുടെ ഫോട്ടോയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നവർ പുനലൂർ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 94979 87038

Post a Comment

Previous Post Next Post