പുഴയിൽ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തികണ്ണൂർ വാരം കടാങ്കോട് പുഴയിൽ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല

ചക്കരക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷണം

ആരംഭിച്ചു

Post a Comment

Previous Post Next Post