അജ്ഞാത മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ

 


വയനാട്  കേണിച്ചിറ കോളേരിയിലെ സ്വകാര്യ കൃഷി

യിടത്തിൽ അഴുകിയ നിലയിൽ അജ്ഞാത

മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ദിവസങ്ങൾ പഴക്ക

മുള്ള മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത

നിലയിലാണ്. മീനങ്ങാടി പോലീസ് അന്വേ

ഷണമാരംഭിച്ചു.


അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവരെ മാനന്തവാടി യുടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഫ്രീ സർവീസുമായി വയനാട് മാനന്തവാടി ആംബുലൻസ് സർവീസ് 8606295100

Post a Comment

Previous Post Next Post